OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Chcete být s námi v kontaktu i nadále? … tak pojďme společně splnit podmínky GDPR.

Určitě jste už slyšeli o nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů GDPR, které vstoupí v účinnost 25. 5. 2018. Udělali jsme pro Vás souhrn toho, co to pro Vás jako zákazníky společnosti AUTO-BRANKA, spol. s r.o. znamená. 

OCHRANA SOUKROMÍ

Vaše osobní údaje jsou u nás v naprostém bezpečí. Naším cílem je transparentnost vůči Vám (zákazníkům) a jistota, že budete vědět, jakým způsobem užíváme Vaše osobní údaje za účelem poskytnutí služeb a nabídek naší společnosti AUTO-BRANKA, spol. s r.o.  Z tohoto důvodu Vás budeme kontaktovat, abychom Vás informovali o nových zásadách.

INFORMAČNÍ MEMORANDUM (Informace o zpracování osobních údajů)

AUTO-BRANKA, spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Vlnitá 890/70, PSČ 14700, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 20710 (dále jen AB) jako správce osobních údajů (dále jen OÚ) ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679), považuje osobní údaje za důvěrné, zachovává o nich mlčenlivost a dbá o jejich ochranu. AB zpracovává údaje transparentně, korektně a v souladu s platnými zákony na ochranu OÚ, včetně Obecného nařízení na ochranu OÚ (dále jen GDPR). AB klade důraz na bezpečnost při zpracovávání osobních údajů, na výběr smluvních partnerů a striktní dodržování pravidel.

CÍLE PŘI NAKLÁDÁNÍ S OÚ

Cílem je zajistit dostatečnou ochranu OÚ při jejich zpracovávání. Ať nám byly OÚ svěřeny na základě smlouvy nebo souhlasu či je zpracováváme na základě zákona, který nám to určuje či umožňuje, náš postup při jejich ochraně ctí tato pravidla:

 • minimalizovat jejich nutný rozsah,
 • chránit je,
 • kontrolovat přístup k nim,
 • vymazat je, když už nejsou aktuální a potřebné.

KONKRÉTNÍ ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZPRACOVÁNÍ 

OÚ jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, tj. osoby, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat prostřednictvím odkazu na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o umístění, on-line identifikátor, nebo odkazu na jeden či více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

OÚ jsou shromažďovány různými způsoby, a to jak on-line, tak off-line. Ke shromažďování OÚ dochází při výkonu povinností AB, nebo při nákupu zboží či služeb, při uzavírání smluv nebo komunikaci s občany a ostatními subjekty, nebo při návštěvách a používání našich webových stránek. 

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

AUTO-BRANKA, spol. s r.o., Vlnitá 890/70, 147 00 Praha 4, pověřenec pro ochranu osobních údajů: Alexandra Havlíková, tel. č. 775 900 344, email: dpo@autobranka.cz

V případě žádosti o naplnění Vašich práv v oblasti osobních údajů se obracejte na výše uvedený kontakt.

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ÚDAJE SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
ÚČELY ZPRACOVÁNÍ
Jméno a příjmení
Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů, Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností
Kontaktní (doručovací) adresa
Plnění smluvního vztahu, Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností
E-mail
Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů, Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, Plnění ostatních zákonných povinností
Telefonní číslo (soukromé)
Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů ke službám, Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, Plnění ostatních zákonných povinností
Číslo účtu
Plnění smluvního vztahu, Účetní a daňové účely
IČO, DIČ
Plnění smluvního vztahu, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností
VIN, RZ a další informace o motorovém vozidle
Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů ke službám, Plnění ostatních zákonných povinností
Číslo osobního dokladu popř. jeho fotokopie
Plnění smluvního vztahu, Plnění ostatních zákonných povinností
Číslo zákaznické karty
Plnění smluvního vztahu, Plnění ostatních zákonných povinností

 

PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OÚ

Zpracování OÚ se řídí níže uvedenými právními předpisy: zák. č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník; zák. č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví; zák. č. 106/1999 Sb. – zákon o svobodném přístupu k informacím; zák. č. 262/2006 Sb. – zákoník práce; zák. č. 634/1992 Sb. – zákon o ochraně spotřebitele a o změně některých zákonů a další legislativa.

 • Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
 • Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých OÚ pro jeden či více konkrétních účelů,
 • Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby (např. kamerové systémy apod.),
 • Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
 • Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu OÚ, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

 • Plnění smluvního vztahu a smluvních závazků a probíhajícího smluvního vztahu, včetně jednání se smluvními stranami,
 • Komunikace s klienty pomocí sociálních sítí,
 • Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb,
 • Plnění povinností v pracovně právních vztazích se zaměstnanci AB,
 • Zajišťování bezpečnosti našich webových stránek, sítí, systémů a areálů (kamerové systémy) a rovněž ochrana AB proti podvodům a v soudních sporech,
 • Účetní a daňové účely (plnění právních povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy),
 • Plnění ostatních zákonných povinností (např. poskytování informací orgánům činným v trestním řízení případně dalším orgánům veřejné moci),
 • Správa každodenních obchodních potřeb, například zpracování úhrad a správa finančních účtů, správa smluv, správa webových stránek, vedení AB, audit, kontrola, vykazování a dodržování právních předpisů.

PŘÍJEMCI OÚ

 • Dle požadavků zákona: OÚ týkající se jednotlivců můžeme zpřístupňovat subjektům, u kterých nám poskytnutí údajů ukládá zákon, např. soudům, orgánům činným v trestním řízení, České národní bance, správci daně, v rozsahu vyžadovaném zákonem. V případech, kdy je to přípustné podle zákona, je možné tyto údaje poskytovat také třetím stranám, pokud je to nutné k prokazování, uplatňování nebo ochraně právních nároků,
 • Oprávnění zaměstnanci,
 • jednotliví zpracovatelé a správci osobních údajů AB, a to pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, případně na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Se souhlasem subjektu údajů mohou být jeho OÚ poskytnuty i případně dalším subjektům.

DOBA UCHOVÁVÁNÍ ZPRACOVÁNÍ OÚ

OÚ budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k realizaci a ochraně práv a povinností plynoucích ze smluvních vztahů a dále po dobu vyplývající z právních předpisů, případně po dobu specifikovanou v souhlasu subjektu údajů.  

OCHRANA OÚ

OÚ jsou zpracovávány manuálně i automatizovaným způsobem v informačních systémech. Jsou uplatňována vhodná technická, fyzická a organizační opatření, která jsou přiměřeně navržena tak, aby zajišťovala ochranu OÚ před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, úpravami, nepovoleným zveřejněním nebo přístupem a dalšími formami nezákonného zpracování. Veškeré osoby, které přijdou do styku s osobními údaji při plnění svých pracovních nebo smluvních povinností, jsou vázány povinností mlčenlivosti jak o OÚ samotných, tak i o bezpečnostních opatřeních k jejich ochraně; tato povinnost trvá neomezeně i po skončení zaměstnání nebo příslušného vztahu. Přístup k OÚ je omezen na oprávněné příjemce, kteří tyto údaje potřebují znát. Udržujeme ucelený systém informační bezpečnosti, jehož rozsah je úměrný rizikům spojeným se zpracováváním údajů.  Tento systém je neustále přizpůsobován za účelem zmírnění provozních rizik a k ochraně OÚ při zohlednění uplatňovaných postupů. Při zpracovávání jakýchkoli citlivých OÚ jsou rovněž uplatňovány rozšířená bezpečnostní opatření. 

PRÁVA SUBJEKTŮ PŘI ZPRACOVÁNÍ OÚ

Subjekt údajů má právo v relevantních případech a do míry přípustné podle platného zákona se na nás obracet za účelem uplatnění: 

 • Práva mít přehled, které osobní údaje zpracováváme – právo na přístup k údajům a další související informace, práva třetích stran však tímto nesmí být dotčena,
 • Práva na opravu nebo aktualizaci nepřesných nebo neaktuálních OÚ – v případě, že jsou OÚ subjektu údajů nesprávné, nepřesné, samozřejmě budou opravena; s přihlédnutím k účelům, pro které jsou údaje zpracovávány, dále je i právo na doplnili neúplných údajů,
 • Práva na výmaz OÚ (zapomenutí) – pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s uděleným souhlasem, nebo pokud byl souhlas odvolán,
 • Práva na omezení zpracování – v případě požadavku subjektu údajů, aby jeho OÚ byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo si subjekt údajů přeje OÚ blokovat,
 • Práva vznést námitku proti zpracování – pokud subjekt údajů zjistil nebo se jen domnívá, že zpracování OÚ je prováděno v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, má možnost se na nás obrátit a požádat o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu,
 • Práva na přenositelnost údajů – pokud si subjekt údajů přeje, abychom byli poskytnuty jeho OÚ jinému správci, resp. jiné společnosti, budou tyto OÚ předány v odpovídajícím formátu, určenému subjektu, pokud v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky,
 • Práva na odvolání souhlasu ke zpracování osobních údajů v případech, kdy ke zpracování OÚ subjektu údajů vyžaduje jeho souhlas a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

POUŽITÍ COOKIES

Cookies jsou malé soubory uložené jako součást internetových prohlížečů, které slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupujete na naše Internetové stránky, a pomáhají nám tak poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby.

Používání cookies nám umožní nabídnout Vám ty služby a produkty, které nejlépe odpovídají Vašim potřebám a zájmům. Cookies umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě našich Internetových stránek a díky jejich používání tak bude Vaše další návštěva snazší a rychlejší.

AB cookies používá v případě, že navštívíte naše Internetové stránky, a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu, anonymním statistikám ohledně návštěvnosti, k výběru relevantních reklam a k usnadnění bezpečnějšího přihlášení.

Na našich Internetových stránkách používáme dva druhy cookies:

 • Relační cookies (session cookies): Tyto cookies jsou dočasné. Ukládají do souboru cookie Vašeho prohlížeče jen do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost Internetových stránek či přidružených aplikací nezbytné,
 • Permanentní cookie (persistent cookies): Tyto cookies můžeme využívat pro Vaši snadnější a pohodlnější orientaci na našich Internetových stránkách (například jednodušší a rychlejší navigace). Tyto cookies zůstávají v souboru cookie Vašeho prohlížeče po delší období. Délka toho období závisí na zvoleném nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě Internetových stránek.

Soubory cookies můžete v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. Pokud ale AB nepovolíte použití cookies, některé funkce a nemusí fungovat tak, jak by měly. Nastavení soukromí ve Vašem počítači, kde lze použití cookies odmítnout či zakázat, najdete v menu příslušného internetového prohlížeče.

PRÁVO NA OMEZENÍ MARKETINGU

Pokud byl udělen souhlas pro marketing nebo subjektu údajů z jiného oprávněného titulu od AB chodí obchodní nabídky, může subjekt údajů svůj souhlas kdykoli odvolat nebo se ze zasílání nabídek odhlásit následujícími způsoby:

 • Pokud již nechce, abychom mu telefonovali, v rámci hovoru nám to sdělí,
 • Může tento požadavek zaslat písemně na emailovou adresu AB viz. níže, případně na adresu společnosti.

Práva uplatňujte zasláním na tuto emailovou adresu: dpo@autobranka.cz

Naplnění práv subjektu údajů je umožněno bezplatně a ve lhůtě do 30ti dnů od podání žádosti. Případně je možné uplatnit právo na podání stížnosti u Dozorového orgánu, kterým je úřad na ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/).

ÚPRAVY DOKUMENTU INFORMAČNÍ MEMORANDUM

 • AB si vyhrazuje správo kdykoli provádět změny, úpravy a aktualizace tohoto dokumentu.
 • Datum účinnosti tohoto dokumentu: 25.5. 2018